Γραφείο Διασύνδεσης ΑΣΠΑΙΤΕ

36 Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές Master 2 στη Γαλλία από το Ι.Κ.Υ. & το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών Ελληνογαλλικής συνεργασίας, το ΙΚΥ από κοινού με την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας χορηγούν 36 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master 2 στην Γαλλία, για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 24.

Υποβάλετε την αίτηση σας ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://www.ifg.gr/candidatez-2023-2024/. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 ΜΑΙ, στις 23:00

Βασικά Κριτήρια

Τα κριτήρια για την χορήγηση της υποτροφίας είναι δύο:

  • Να κατέχουν πτυχίο/δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον επτά (7,00/10) που αποκτήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ή κατά τα δύο προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη. Σε περίπτωση που είναι επί πτυχίω, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό από την Γραμματεία της Σχολής ότι έχουν επιτύχει σε όλες τις εξετάσεις σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα και ότι έχουν εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις για την απόκτηση πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον επτά (7,00/10).
  • Να έχουν γίνει αποδεκτοί ή να έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής σε πρόγραμμα Master 2 για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε Δημόσιο Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γαλλία. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για τις αιτήσεις εγγραφής.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις υποτροφίες στην Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για τις Υποτροφίες Ελληνογαλλικής Συνεργασίας

  • Λήξη Υποβολής: 24 Απριλίου 2024

    Τοποθεσία: Ελλάδα

Skip to content